Ekocentrum Vrátkov

Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov

Projekt řeší vybudování a vybavení terénní základny pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí v městských lesích v obci Vrátkov. Základna má sloužit pro zájmové a neformální vzdělávání především dětí a mládeže ze správního obvodu ORP Český Brod. Základna je bezbariérová.

 

Termín realizace:

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010528

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program.

Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena místní akční skupinou Region Pošembeří, o.p.s  a byla součástí  schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Pošembeří

Celkové náklady: 3 862 082,84 Kč

Poskytnutá dotace: 3 472 121 Kč (z toho  365 485,46 z rozpočtu ČR)

Vlastní zdroje financování(rozpočet města Český Brod) : 389 971,01 Kč