Ekocentrum Vrátkov

Pro školy

Ekologický výukový program Poznej a zažij les

Terénní program, který naučnou i prožitkovou formou seznamuje žáky s lesním životním prostředím a vztahy v něm. Žáci nahlédnou do života rostlin a živočichů, jež se v lese nacházejí a mohou také rozkrýt jejich ekologické vazby k prostředí, ve kterém žijí. Vedle poznávání dřevin, bylin a lesních zvěře , nad rámec pozorování přírodních jevů a koloběhů , se rovněž dozví také o činnosti pracovníků v lesním hospodářství v aktuálním ročním období. Žáci si tak odnesou nejen řadu znalostí a zajímavých informací , ale také prožijí své vlastní  smysly a stráví čas ve zdravém přírodním prostředí.

Jednotlivé lesní výpravy jsou navrženy na 3-4 vyučovací hodiny + pauzy a doprava = celé dopoledne, ale jsme otevřeni i individuálním potřebám, jak ohledně časové dotace, tak vzdělávacích témat.
Máme také připravený cyklus výprav, během kterého žáci budou moci pozorovat a zažít les v proměnách všech čtyř ročních období - EVP „Rok v lese“.

Ekologické výukové programy (EVP) jsou určené pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, ale také další organizovaným dětským skupinám, rozšiřují teoretický výklad ze školních lavic o praktickou formu výuky v reálném terénu a s reálnými přírodninami. 

EVP společně navazují na Rámcové vzdělávací programy (RVP) a je možné je přizpůsobit specifickým požadavkům pedagogů dotčených vzdělávacích oborů, zejména pak v těchto vzdělávacích oblastech:
1. stupeň: Člověk a jeho svět (Vzdělávací obory: Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví)
2. stupeň: Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (Tělesná výchova, Výchova ke zdraví), Člověk a svět práce

EVP také zahrnuje průřezová témata Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.

Nabídku pro ZŠ a MŠ naleznete v záložce Ekocentrum - ke stažení, pod názvy
MŠ - Ekologický výukový program - Zažij a poznej LES 
ZŠ - Ekologický výukový program - Zažij a poznej LES

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.